Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy www.technologiaplywania.pl prowadzi Bartosz Stanecki, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „Bartosz Stanecki SYNERGIA” ul. Parcelowa 22, 27-200 Starachowice, NIP 6641831802, REGON 362770045, e-mail: info@TchnologiaPlywania.pl, tel.: +48 889 362 818

2. Regulamin określa zasady działania Serwisu internetowego pod adresem internetowym www.technologiaplowania.pl oraz rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w Regulaminie.

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu.

§2. DEFINICJE

1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.technologiaplywania.pl.

2. Usługodawca – Bartosz Stanecki działający pod firmą „Bartosz Stanecki SYNERGIA”.

3. Usługobiorca / Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Konsument – Usługobiorca / Klient będący osobą fizyczna zawierający z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Usługobiorcy / Klienta.

5. Produkt – materiały szkoleniowe: pliki tekstowe, graficzne i filmowe, szczegółowo opisane w Serwisie internetowym, w tym z podkategorią oznaczoną jako „PRO” (kategoria „PRO” – za dodatkową opłatą).

6. Umowa – umowa o dostęp do Produktu lub umowa zlecenia o udział w Kursie, Szkoleniu lub Warsztacie, zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem za pośrednictwem Serwisu internetowego na stronie www.technologiaplywania.pl .

7. Subskrypcja – płatny dostęp do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Członkostwo – status Usługobiorcy/Klienta Serwisu, który opłacił Subskrypcję, umożliwiający dostęp do Produktu. 9. Newsletter – biuletyn informacyjny w formie wiadomości e-mail oraz załączonych do tej wiadomości plików elektronicznych.

10. Kurs – cykl wykładów o tematyce, zakresie i czasie trwania szczegółowo opisanych w Serwisie internetowym, prowadzonych lub organizowanych przez Usługodawcę.

11. Szkolenie – wykład o tematyce, zakresie i czasie trwania szczegółowo opisanych w Serwisie internetowym, prowadzony lub organizowany przez Usługodawcę.

12. Warsztaty – zajęcia praktyczne połączone z wykładem teoretycznym lub wyłącznie zajęcia praktyczne o tematyce, zakresie i czasie trwania szczegółowo opisanych w Serwisie internetowym, prowadzone lub organizowane przez Usługodawcę.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

1. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz świadczonych w jego ramach usług wymaga zapewnienia przez Usługobiorcę / Klienta we własnym zakresie:

(a) komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub Mac OS;

(b) przeglądarki internetowej;

(c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

(d) dostępu do internetu;

2. Pobranie niektórych materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym może wymagać pobrania i zainstalowania przez Usługobiorcę / Klienta programów Flash Player i Adobe Acrobat Reader.

§5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAWIERANIA UMÓW

1. Warunkiem zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu jest zaakceptowanie przez Usługobiorcę / Klienta niniejszego Regulaminu.

2. Usługi elektroniczne wskazane w §4.1.(A)-(C) świadczone są w trzech kategoriach:

(a) usługi nieodpłatnie – usługi w zakładce „Materiały darmowe” oraz wszelkie inne materiały dostępne nieodpłatnie bez konieczności wykupienia subskrypcji,

(b) usługi odpłatne podstawowe – usługi dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji serwisu,

(c) usługi odpłatne „PRO” – usługi w zakładce „PRO” dostępne po wykupieniu

płatnej subskrypcji serwisu w wersji „PRO”.

4. Usługi elektroniczne wskazane w §4.1.(A), świadczone są co do zasady odpłatnie, po wykupieniu subskrypcji serwisu w wariancie podstawowym lub w wariancie z oznaczeniem „PRO”. Ceny usług w wariancie podstawowym oraz ceny usług w wariancie „PRO” określa każdorazowo cennik umieszczony na stronie internetowej www.technologiaplywania.pl oraz w niniejszym regulaminie.

5. Cennik subskrypcji:

(a) subskrypcja podstawowa: 49,99 zł brutto miesięcznie,

(b) subskrypcja „PRO”: …… zł brutto miesięcznie. str.

Po wykupieniu Subskrypcji Usługobiorca / Klient uzyskuje Członkostwo Serwisu i dostęp do Produktu w wykupionym wariancie (podstawowym lub PRO).

6. Czas Subskrypcji i Członkostwa liczony jest w miesiącach.

7. Pierwszym dniem Subskrypcji i Członkostwa jest dzień, w którym na konto Usługodawcy wpłynęła zapłata za Subskrypcję. Ostatnim dniem Subskrypcji i Członkostwa jest dzień kolejnego miesiąca o tej samej liczbie co dzień, w którym dokonano zapłaty za Subskrypcję. Jeżeli w danym miesiącu nie ma dnia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Subskrypcja i Członkostwo wygasają ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

8. W przypadku płatności dokonanej kartą kredytową Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnego miesiąca, pod warunkiem wpływu na konto Usługodawcy zapłaty za ten kolejny miesiąc. Zdanie poprzednie ma dalsze zastosowanie do kolejnych okresów miesięcznych aż do odwołania przez Usługobiorcę / Klienta zgody na obciążenie karty kredytowej.

9. W przypadku płatności przelewem bankowym Usługodawca wyśle do Usługobiorcy / Klienta wiadomość e-mail z informacją o terminie wygaśnięcia Subskrypcji na trzy dni przed jego upływem. W przypadku dokonania płatności za kolejny okres Subskrypcja ulegnie przedłużeniu o ten okres. W przypadku braku zapłaty za kolejny okres Subskrypcja wygaśnie ostatniego dnia okresu, za który została dotychczas opłacona.

10. Subskrypcja i Członkostwo Serwisu ustają z chwilą upływy czasu za który dokonano płatności.

11. Usługi w zakładce „Materiały nieodpłatne” są dostępne nieodpłatnie.

12. Udział w Kursach, Wykładach i Szkoleniach co do których Serwis umożliwia rezerwację terminu i zawarcie umowy o uczestnictwo jest odpłatny. Szczegółowy opis Produktów wskazanych w zdaniu poprzednim oraz ich cenę określa opis na stronie Serwisu.

13. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.

14. Umowa o dostarczenie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

15. Umowy o udział w Szkoleniu, Kursie lub Warsztacie zawierane są na czas określony, równy czasowi trwania Szkolenia, Kursu lub Warsztatu. Szczegółowy czas ich trwania określa każdorazowo opis na stronie Serwisu.

16. Usługobiorca / Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż wykonanie przez Usługodawcę Umowy o udział w Kursie / Szkoleniu / Warsztacie nastąpi po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę / Klienta, w terminie zgodnym z opisem podanym każdorazowo w Serwisie.

17. Wszelkie pliki dostępne za pośrednictwem Serwisu oraz ich zawartość, w tym w szczególności pliki zawierające nagrania video, stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych i niemajątkowych Usługodawcy.

18. Usługobiorca / Klient nie ma prawa kopiować ani udostępniać innym podmiotom całości ani ich jakiejkolwiek części zawartości plików, obrazów, filmów, opisów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

§6. ZAWARCIE UMOWY.

1. Umowa o dostęp do Produktu w zakresie usług podstawowych odpłatnych oraz usług odpłatnych „PRO” zawierana jest po zalogowaniu się Usługobiorcy / Klienta do Serwisu i wykupieniu Subskrypcji.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest wpływ na konto Usługodawcy kwoty równej co najmniej jednomiesięcznej opłacie za subskrypcję określonej w niniejszym Regulaminie i Cenniku.

3. Umowa o dostarczanie Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się przez Usługobiorcę / Klienta do tej usługi. W celu zapisania się do usługi Newsletter Użytkownik / Klient podaje następujące dane na stronie internetowej Serwisu: (1) imię (2) aktualny adres e-mail. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania powyższych danych Usługodawcy za pośrednictwem strony Serwisu.

4. Zawarcie Umowy o udział w Kursie, Szkoleniu lub Warsztacie wymaga wykonania przez Usługobiorcę / Klienta łącznie wszystkich następujących czynności:

(a) wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszenia i przesłania ich za pośrednictwem strony Serwisu,

(b) akceptacji niniejszego regulaminu,

(c) wyboru Produktu i przesłania rezerwacji terminu, (d) dokonania płatności na rzecz Usługodawcy.

4. Pola formularza, których wypełnienie jest wymagane (obowiązkowe), oznaczone są symbolem gwiazdki („*”) i obejmują następujące dane:

(a) imię i nazwisko Usługobiorcy / Klienta, a w przypadku osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej – pełnej nazwy z oznaczeniem rodzaju podmiotu (np. stowarzyszenie, fundacja, spółka [rodzaj spółki], zrzeszenie, koło itp.)

(b) adres e-mail,

(c) adres zamieszkania (ulica, numer budynku i nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

(d) NIP – w odniesieniu do Użytkowników / Klientów będących płatnikami VAT.

6. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i aktywacji przycisku „ZAPISZ” Usługobiorca / Klient Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji udziału w Kursie / Szkoleniu / Warsztacie.

7. Po dokonaniu płatności Usługobiorca / Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem tego faktu.

8. Umowa zostaje zawarta z chwilą, w której Usługobiorca / Klient otrzyma oświadczenie Usługodawcy potwierdzające wpływ płatności na konto Usługodawcy.

§6. ZAWARCIE UMOWY.

1. Usługobiorca / Klient może dokonać zapłaty zgodnie z Umową i niniejszym Regulaminem w następujący sposób: (A) przelewem bankowym na konto Usługodawcy: …………………………………………

(B) za pośrednictwem platformy PayU: https://www.payu.pl .

2. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu PayU Usługobiorca / Klient zobowiązuje się zapoznać, zaakceptować i przestrzegać zasad i regulaminu serwisu określonych na stronie https://www.payu.pl .

3. str. PAGE 2 3. Transakcje dokonywane za pośrednictwem Serwisu są zabezpieczone [… uzupełnić „stosowaną metodę zabezpieczenia transakcji” §4.7.j. regulaminu PayU].

§8. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Usługobiorca / Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. W przypadku płatności kartą kredytową Usługobiorca / Klient może w każdej chwili zrezygnować z kontynuowania Subskrypcji w kolejnym miesiącu – ze skutkiem na ostatni dzień za który dokonano zapłaty za Subskrypcję.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy / Klientowi w przypadku gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy / Klienta, o czym Usługodawca niniejszym informuje, a Usługobiorca / Klient akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje powyższe do wiadomości.

4. Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli dane podane przez Usługobiorcę/Klienta przy zawieraniu umowy są nieprawdziwe.

5. Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli Usługobiorca / Klient nie dokonał zapłaty ceny przed rozpoczęciem Kursu / Szkolenia / Warsztatu.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Usługodawca wyśle Usługobiorcy / Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy. Jeżeli Usługobiorca / Klient po zawarciu umowy dokonał zmiany danych w Serwisie lub jeżeli poinformował Usługodawcę o zmianie tych danych w osobnej wiadomości e-mail lub w formie pisemnej, Usługodawca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na ostatni znany adres e-mail podany przez Usługobiorcę / Klienta.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Usługodawca zwróci Usługobiorcy / Klientowi zapłaconą cenę na rachunek bankowy, z którego otrzymał zapłatę lub inny rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę / Klienta.

8. Odstąpienie przez Usługobiorcę / Klienta od usługi Newslettera następuje przez skorzystanie z linku zawartego w wiadomości e-mail dostarczanej przez Usługodawcę. Link o którym mowa w zdaniu powyższym będzie zawarty w każdej wiadomości e-mail stanowiącej Newsletter.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Usługodawcy lub drogą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Regulaminie: info@TechnologiaPlywania.pl .

2. Zaleca się aby w treści reklamacji Usługobiorca / Klient zawarł opis problemu / wady, dane składającego reklamację oraz żądanie, którego domaga się w związku z reklamacją.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej treści.

§10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców / Klientów, uzyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługobiorca: Bartosz Stanecki działający pod firmą „Bartosz Stanecki SYNERGIA”.

2. Dane osobowe Usługobiorców / Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego wyłącznie w celu realizacji usług wskazanych w niniejszym regulaminie oraz w celu wykonania Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.

4. W przypadku gdy Usługobiorca / Klient dokona zapłaty ceny przez płatność elektroniczną lub za pośrednictwem karty płatniczej, odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy / Klienta mogą być podmioty pośredniczące w dokonaniu zapłaty.

5. Usługobiorca / Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania zgodnie z aktualnym stanem faktycznym.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wskazanych w Regulaminie, niezbędnych do zawarcia Umowy, powoduje brak możliwości zawarcia Umowy.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. […]) Usługodawca wskazuje, iż Usługobiorcy / Klienci nie mogą dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

2. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE Usługodawca niniejszym informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR – „Online Dispute Resolution”).